Praca lekarza wiąże się z dużym ryzykiem. Osoby wykonujące ten zawód często muszą działać pod presją czasu oraz w warunkach, które utrudniają pełne skupienie się na wykonywanych zadaniach. W takich okolicznościach nietrudno o błąd medyczny, który może mieć poważne konsekwencje. Z tego powodu posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej jest niezwykle ważne. Takie ubezpieczenie zapewnia ochronę przed negatywnymi skutkami błędów i zaniedbań, chroniąc zarówno lekarzy, jak i ich pacjentów.

Co obejmuje ubezpieczenie OC lekarza?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy oferuje wsparcie medykom w sytuacjach, gdy spowodują szkody wynikające bezpośrednio z udzielania świadczeń zdrowotnych lub z niezgodnego z prawem zaniechania ich udzielania. Polisa OC jest obligatoryjna, oznacza to, że każdy lekarz powinien być nią objęty. Wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia umożliwi wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego pacjentom przez sąd. Należy pamiętać, że tego typu ubezpieczenie ma ograniczony zakres ochrony oraz minimalną sumę gwarancyjną. Osoby chcące zwiększyć rozmiar zabezpieczenia swojej polisy mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC, które zapewnia większą ochronę przed różnego rodzaju nieprzewidzianymi sytuacjami. Obowiązkowe ubezpieczenie można rozszerzyć również o ubezpieczenie nadwyżkowe, które zwiększa wysokość sumy gwarancyjnej. Odpowiednie ubezpieczenie dla lekarzy jest w stanie zabezpieczyć finansowo osoby wykonujące zawód medyka przed skutkami popełnienia błędu medycznego.

Jaki jest zakres odpowiedzialności lekarza?

Lekarz za błąd w sztuce lekarskiej może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej. Pierwsza z nich obejmuje najczęściej odpowiedzialność odszkodowawczą bądź zadośćuczynienie wobec pacjenta lub jego najbliższej rodziny za szkody wyrządzone w wyniku błędów medycznych. Lekarz w trakcie wykonywania swoich obowiązków powinien zachować należytą staranność oraz zadbać o odpowiednie warunki higieniczne. Poniesie on odpowiedzialność cywilną, tylko gdy zostaną łącznie spełnione trzy warunki. Mianowicie gdy na skutek działań lekarza wystąpi szkoda po stronie pacjenta, gdy zostanie udowodniona mu wina oraz gdy występuje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem lekarza a powstałą szkodą.

Do odpowiedzialności karnej może być pociągnięty lekarz, który popełnił czyn zabroniony przez prawo. Kodeks karny nie zawiera przepisów, które odnoszą się bezpośrednio do osób wykonujących zawód medyczny. Jednak niektóre przepisy mogą być naruszone przez pracowników służby zdrowia ze względu na specyfikę ich zawodu. Przykładowo artykuł 160 kodeksu karny określa przestępstwo narażenia człowieka (pacjenta) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Lekarz, podobnie jak każdy inny obywatel, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Odpowiedzialność karna lekarza może wynikać także z art. 155 kk (Nieumyślne spowodowanie śmierci) lub 157a (Uszczerbek na zdrowiu dziecka poczętego).

Dyscyplinarna odpowiedzialność lekarza wynika z regulacji prawnych, którym podlegają wszyscy medycy posiadający prawo wykonywania zawodu. Należą do nich m.in. ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa o izbach lekarskich, kodeks etyki lekarskiej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 roku w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, jeśli narusza zasady etyki i deontologii lub przyczyni się do obniżenia zaufania publicznego do swojej profesji.

Czym są przewinienia zawodowe?

Przewinieniem zawodowym jest naruszenie norm regulujących wykonywanie zawodu lekarza oraz zasad etyki lekarskiej. W przypadku, gdy lekarz postępuje niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może zostać wszczęte wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Orzeczenia są wydawane w toku postępowania przez sądy dyscyplinarne działające jako Organy Okręgowych Izb Lekarskich. Lekarz, wobec którego zostanie orzeczona kara, może się odwołać do Naczelnego Sądu Lekarskiego. Sytuacje, które mogą doprowadzić do wszczęcia procedury to:

  • Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej — odpowiedzialność zawodowa lekarzy obejmuje m.in. prawidłowe prowadzenie dokumentacji leczenia. Braki lub błędy w dokumentacji mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a także karnego i cywilnego,
  • Naruszenie standardów i procedur medycznych — jeśli lekarz postępuje niezgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi, co prowadzi do szkody dla pacjenta, może zostać wszczęte postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. W rezultacie lekarz może zostać ukarany adekwatną do przewinienia karą.
  • Błędy w diagnozie i leczeniu — obejmują przypadki, w których nieprawidłowa diagnoza lub błąd w sztuce lekarskie prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, a w skrajnych sytuacjach do jego śmierci,
  • Brak odpowiedniej informacji — niewystarczające poinformowanie pacjenta o ryzykach związanych z zabiegiem, możliwych skutkach ubocznych oraz alternatywnych metodach leczenia może skutkować wszczęciem postępowania przed izbą lekarską,
  • Komplikacje po odbytym zabiegu — nawet przy zachowaniu najwyższej staranności podczas zabiegu, mogą wystąpić nieprzewidziane skutki uboczne lub komplikacje. W takich przypadkach pacjenci mogą dochodzić swoich praw za pośrednictwem rzecznika praw pacjenta lub na drodze postępowania sądowego.

Jakie kary grożą za przewinienia zawodowe?

Lekarzowi, który naruszył przepisy dotyczące wykonywania zawodu, grożą kary przewidziane w ustawie o izbach lekarskich. Warto pamiętać, że postępowania dyscyplinarnego nie można wszcząć, jeśli od dnia popełnienia naruszenia upłynęły co najmniej 3 lata. Sąd lekarski może nałożyć na lekarza różne kary. Najdotkliwsze karty to:

  • zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia,
  • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza,
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu
  • oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Podsumowanie

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej lekarzy to narzędzie, które zabezpiecza medyków w przypadku popełnienia błędu w sztuce lekarskiej. Do naruszenia przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza może dojść na skutek wystawienia błędnej diagnozy, niewłaściwego udzielenia informacji pacjentom czy nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. Kary za powyższe naruszenia mogą być dotkliwe i w skrajnych przypadkach mogą nawet spowodować pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Warto wiedzieć, że obowiązkowe OC lekarza nie zapewnia lekarzom pełnej ochrony. Można je rozszerzyć o ubezpieczenie dobrowolne. Zakup odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia błędów medycznych zagwarantuje wsparcie finansowe praktykującym specjalistom oraz pacjentom.

 

Możesz ocenić ten artykuł: